Pro rodiče - Amosík

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO PRVNÍ TŘÍDY:
 
Program na měsíce duben-červen
 
Komplexní rozvoj psychomotorických dovedností dítěte. Procvičování myšlení a logického uvažování, rozvoj kreativity, trénink koncentrace pozornosti, prostřednictvím pohybových her, říkadel, básniček a písniček, přirozených znalostí dítěte o okolním prostředí a stimulací jednotlivých oblastí (zrakové a sluchové vnímání, rozumové schopnosti atd.). Budovat důvěru dětí ve vlastní schopnosti a pozitivně je motivovat k další práci.
 
V oblasti jazykové výchovy prostřednictvím dechových a jazykových cvičení, básniček, říkadel a pohybových činností zábavnou formou rozvíjet komunikační dovednosti dětí. Systematicky rozvíjet sluchové vnímání, zejména analyticko-syntetické činnosti.
 
Rozvoj grafomotorických dovedností prostřednictvím uvolňovacích a grafomotorických cvičení. Budování správných návyků při práci (správný úchop tužky a sezení u stolu).
 
Budování předmatematických představ u dětí – orientace v prostoru a ploše, znalost základních geometrických tvarů, orientace v číselné řadě, základní operace s čísly.
 
Základní znalost anglického jazyka – umět se pozdravit, sdělit své jméno, znát základní slovíčka, jednoduché básničky a písničky, rozumět základním pokynům a frázím vyučujícího, umět pojmenovat věci kolem sebe.
 
DUBEN
  • Předmatematické představy
  • prostorová orientace a pojmy (nad, pod, vedle…..)
  • práce s pojmy: více – méně, větší - menší
  • třídění do skupin dle charakteristického znaku
  • umět rozpoznat a pojmenovat základní geometrické tvary
  • Grafomotorika
  • Čmárání všemi směry, nácvik bodu, tečky
  • Nácvik horního a spodního oblouku
  • Nácvik horního a spodního spojeného oblouku
  • Jazyková výchova
  • sluchové hry
  • práce se skupinou slov – slova nadřazená a podřazená
  • rytmus a sluchová paměť
  • sluchová analýza a syntéza (určit správně slabiky ve slově, jejich počet, grafický záznam, slabika na začátku slova a na konci slova)
  • Angličtina
  • Naučit se jednoduše pozdravit, sdělit své jméno, znát některá zvířata a barvy
  •  
KVĚTEN
  • Předmatematické představy
  • Dokončování řady – práce s algoritmem
  • Orientace v ploše – pojmy: vedle, nad pod, vlevo…
  • Řešení labyrintů
  • Uspořádání skupin tří prvků
  • Grafomotorika
  • Cvičení svislých čar (shora dolů)
  • Směrové vodorovné čáry (zleva doprava a obráceně)
  • Směrové šikmé čáry (zleva doprava a obráceně), Směrové čáry k pevně stanoveným bodům
  • Spojování čar horizontálních a vertikálních
  • Jazyková výchova
  • slovní zásoba – synonyma, slova opačného významu, slovesa, přídavná jména
  • přirovnání, hádanky, rýmy
  • určování hlásky na začátku slova
  • Angličtina –  znát čísla 1-6, rozumět základním  pokynům vyučujícího
        
ČERVEN
  • Předmatematické představy
  • Osová souměrnost
  • Tvoření skupin o dvou až šesti prvcích
  • Rozklad a sjednocení
  • Číselná řada do 10
  • Grafomotorika
  • Nácvik vlnovky
  • Nácvik kliček – ležatá osmička, horní a dolní klička
  • Nácvik oválů a oválů s vytažením a s očkem (nácvik na písmena)
  • Nácvik horního a dolního zátrhu, nácvik lomené čáry
  • Grafický rytmus
  • Jazyková výchova
  • správně určit hlásku na konci slova
  • délka samohlásek ve slově + grafický záznam
  • sluchová analýza a syntéza – skládání a rozkládání slov dle hlásek
  • Angličtina – znát základní části těla a názvy činností, umět čísla 1-10
       

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                
           
  
Milí rodiče!
Neustále se snažíme vyjít vstříc vašim přáním a také požadavkům škol a nabízet další žádané aktivity. Níže můžete vidět některé z našich novinek :
 • Můžeme pomoci vašim dětem s přijímacím pohovorem na německé gymnázium Fr.Schillera)
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-gymnaziu-friedricha-schillera-v-pirne-2

Studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, MŠMT ČR
 
Informace o česko-saském vzdělávacím projektu
MSMT.CZ|AUTOR: QCM, S.R.O WEB@QCM.CZ HTTP://WWW.QCM.CZ
 

 
Připravujete se na přijímací zkoušky na střední školu a cítíte se ztraceni? Ještě je stále čas začít s intenzivní přípravou.
Přihlásit se můžete na www.Amosik.cz.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky